اتاق تعویض لباس

 فروشگاه های لباس نیز به این نکته دست پیدا کردند که یکی از راهبردهای افزایش درآمد و میزان رضایتمندی مشتریانشان استفاده از سیستم solt می باشد . خصوصا در مواقعی که فاصله ی زیادی میان آنها و اتاق های تعویض لباس مشتریان می باشد . سرعت ارائه ی خدمات و جلب رضایت مشتری به همراه افزایش میزان فروش زمانی پدید می آید که مشتری شما به راحتی با فشردن یک کلید می تواند در خواست کمک کند . و فروشنده مربوطه پیام را فورا دریافت کرده و خود را سریعا به محل مورد نظر می رساند و مشتری را از حضور خود در نزدیک اتاق تعویض لباس آگاه می سازد .